نمودار مجازات اطفال

شماره مادهسن مرتکبنوع جرممجازات
146زیر 9 ساله قمریکلیه جرایممبرا از مسئولیت کیفری
88

تبصره 2

9 تا 12 ساله شمسیکلیه درجات تعزیریبند الف = تسلیم طفل به والدین با اخذ تعهد به تأدیب
بند ب م 88 = تسلیم طفل به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر
بند پ م 88 = نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
حد یا قصاصبند الف م 88 = تسلیم طفل به والدین با اخذ تعهد به تأدیب
بند ب م 88 = تسلیم طفل به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر
بند پ م 88 = نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
12 تا 15 ساله قمریتعزیری درجه 1 تا 5بند ت م 88 = اخطار و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
بند ث م 88 = نگهداری در کانون اصلاح از 3 ماه تا 1 سال قابل تعویق و تعلیق
تعزیری درجه 6، 7، 8بندهای الف تا ت ماده 88 و قابل تعویق و تعلیق
حد یا قصاصبند ت م 88 = اخطار و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
بند ث م 88 = نگهداری در کانون اصلاح از 3 ماه تا 1 سال قابل تعویق و تعلیق
89بین 15 تا 18 سال تمام شمسیتعزیر درجه 1 تا 3بند الف = نگهداری در کانون از 2 تا 5 سال قابل تعویق و تعلیق
یا اقامت در منزل در ساعات اعلامی دادگاه
یا نگهداری در کانون در دو روز آخر هفته از 3 ماه تا 5 سال قابل تعویق و تعلیق
تعزیر درجه 4بند ب = نگهداری در کانون از 1 تا 3 سال قابل تعویق و تعلیق
یا اقامت در منزل در ساعات اعلامی دادگاه
یا نگهداری در کانون در دو روز آخر هفته از 3 ماه تا 5 سال قابل تعویق و تعلیق
شماره مادهسن مرتکبنوع جرممجازات
89بین 15 تا 18 سال تمام شمسیتعزیر درجه 5بند پ = نگهداری در کانون از 3 ماه تا 1 سال قابل تعویق و تعلیق
یا اقامت در منزل در ساعات اعلامی دادگاه
یا جزای نقدی از 10 میلیون تا 40 میلیون ریال قابل تعویق و تعلیق
یا نگهداری در کانون در دو روز آخر هفته از 3 ماه تا 5 سال قابل تعویق و تعلیق
یا اانجام 180 تا 720 ساعت خدمات عمومی رایگان
قابل تعویق و تعلیق
تعزیر درجه 6بند ت = جزای نقدی از 1 میلیون تا 10 میلیون ریال قابل تعویق و تعلیق
یا انجام 60 تا 180 ساعت خدمات عمومی رایگان قابل تعویق و تعلیق
قابل تعویق و تعلیق
تعزیر درجه 7 و 8بند ث = جزای نقدی تا یک میلیون ریال
قابل تعویق و تعلیق
91بالغ کمتر از 18 سالحد یا قصاصدر صورت درک حرمت جرم = اجرای مجازات شرعی مربوط
در صورت عدم درک حرمت = مجازات‌های فصل دهم ؟؟؟

 

منبع: کتاب حقوق جزای عمومی کاربردی (منطبق با قانون مجازات اسلامی 1392)

نویسنده: جواد نیکبختی

بازدیدها: 147