مجازات مصرف مشروبات الکلی

مجازات مصرف مشروبات الکلی

مجازات مصرف مشروبات الکلی

ماده 264: مصرف مشروبات الکلی (مسکر) از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.

تبصره: خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.

مجازات مصرف مشروبات الکلی

مجازات مصرف مشروبات الکلی

مجازات حد برای مصرف مشروبات الکلی:

ماده 265: حد مصرف مشروبات الکلی (مسکر)، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده 266: غیر مسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مشروبات الکلی (مسکر)، محکوم به حد می‌شود.

تبصره: اگر مصرف مشروبات الکلی (مسکر) توسط غیر مسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌گردد.

منبع: کتاب قانون مجازات اسلامی به زبان ساده

نویسندگان: دکتر فارس نجاری (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر علی‌محمد علی‌محمدی (متخصص پزشکی قانونی)

محبوبه رستمی‌فربازدید: 72