قذف (مجازات فحاشی ناموسی)

قذف (مجازات فحاشی ناموسی)

قذف (مجازات فحاشی ناموسی)

ماده 245: قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد.

ماده 246: قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

تبصره: قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هر چند به شیوه الکترونیکی باشد نیز محقق می‌شود.

ماده 247: هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید (تو فرزند من نیستی) و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید (تو فرزند پدرت نیستی)، قذف مادر وی محسوب می‌شود.

مجازات قذف

ماده 250: حد قذف، 80 ضربه شلاق است.

ماده 251: قذف در صورتی موجب حد می‌شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیر متظاهر به زنا یا لواط باشد.

تبصره1: هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیر مسلمان یا غیر معین باشد قذف کننده به 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه 6 محکوم می‌شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.

تبصره 2: قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.

ماده 252: کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می‌گردد.

 

 

قذف حق الناس است

ماده 255: حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود.

ماده 256: کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می‌شود.

ماده 257: کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی‌شود.

محکومیت مؤثر چیست؟

شرح ماده 257

محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به دنبال اجرای حکم، بر اساس ماده 25 این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.

لعان: عبارتست از نسبت زنا دادن مرد به زن خود و اینکه فرزندی که به دنیا آورده از او نیست.

قذف: قذف عبارتست از نسبت دادن زنا یا لواط به کسی

قاذف: کسی است که این نسبت را می‌دهد.

مقذوف: کسی است که این نسبت به او داده می‌شود.

مجازات قذف هشتاد ضربه شلاق است.

منبع: کتاب قانون مجازات اسلامی به زبان ساده

نویسندگان: دکتر فارس نجاری (عضو هیئت تتعلمی دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر علی‌محمد علی‌محمدی (متخصص پزشکی قانونی)

محبوبه رستمی‌فر

بازدید: 301