شرایط بازپس گیری هدایای نامزدی

ماده 1037 قانون مدنی هر یک از نامزدها می توانند در صورت به هم خوردن وصلت، منظور هدایایی را که به طرف دیگر ارائه داده‌اند مطالبه کنند، اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهند بود که عادتاً نگهداشته می‌شوند، مگر آنکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین در امور خانواده با وکیل پایه یک دادگستری تهران

ماده 1038 قانون مدنی می گوید

در مورد پرداخت قیمت هدایا که عیناً موجود نیست چنانچه در اثر فوت یکی از نامزدها وصلت به هم بخورد طرف مقابل وظیفه‌ایی از بابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده  متوفی نخواهد داشت، طبق شرایطی که طرف اهدا کننده حق مطالبه هدایا را خواند داشت، آن شرایط عبارتند از :

1- وصلت منظور به هم خورده و بنا نباشد ازدواج صورت گیرد، در این صورت هدایایی که هر یک از طرفین به طرف دیگر داده است قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.

2- این هدایا به منظور و در راستای وصلت طرفین و نه به انگیزه دیگری تقدیم شده باشد.

3- چنانچه عین هدایا موجود است عین قابل مطالبه و استرداد است، اگر موجود نباشد صرفاً قیمت هدایا قابل مطالبه است.

4- قمیت هدایای نگهداشتنی که تلف شده‌اند در صورتی قابل مطالبه است که بدون تقصیر هدیه گیرنده تلف نشده‌باشد.

5- بهم خوردن وصلت به جهت فوت یکی از طرفین نباشد.

پس گرفتن عکس :

عکس به نوعی هدیه محسوب می‌شود و مشمول مقررات مربوط به استرداد هدایا است، اگر عکس موجود باشد فرد می‌تواند مطالبه کند، اگر تلف شده‌باشد بهای آن در صورتی که عکس مذبور عرفاً ارزش مالی داشته و تلف ناشی از کوتاهی دریافت‌کننده باشد قابل مطالبه است.

پس گرفتن نامه :

شخصی که نامه‌ای از نامزد خود دریافت کرده مالک آن است و از نظر حقوقی نمی‌تواند او را مجبور به پس دادن نامه کند، لذا در صورت سوء استفاده از نامه مسئول و ملکف به جبران است و دادگاه می‌تواند به درخواست خواهان برای رفع ضرر از او دریافت کننده را به رد نامه یا نابود کردن آن مجبور کند.

ماده 1039 سابق :

مدت زمان دعاوی ناشی از به هم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ به هم خوردن آن محسوب می‌شود.