مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار در قانون

مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار در قانون

بازدید: 65

بازدید: 65

اثبات جنون ادواری - جنون در مجازات شرعی

جنون در مجازات شرعی – اثبات جنون ادواری

بازدید: 347

بازدید: 347

جنون رافع مسئولیت کیفری - انواع جنون - جنون در قانون مجازات اسلامی

جنون در مسئولیت کیفری(بخش اول)

بازدید: 275

بازدید: 275

مجازات مصرف مشروبات الکلی

مجازات مصرف مشروبات الکلی

بازدید: 60

بازدید: 60

مجازات همجنس گرایی زنان

مجازات همجنس گرایی زنان – حکم همجنس گرایی زنان

بازدید: 126

بازدید: 126

حق قصاص - صاحب حق قصاص

حق قصاص – صاحب حق قصاص

بازدید: 99

بازدید: 99