مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار در قانون

مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار در قانون

بازدید: 50

بازدید: 50

اثبات جنون ادواری - جنون در مجازات شرعی

جنون در مجازات شرعی – اثبات جنون ادواری

بازدید: 231

بازدید: 231

جنون رافع مسئولیت کیفری - انواع جنون - جنون در قانون مجازات اسلامی

جنون در مسئولیت کیفری(بخش اول)

بازدید: 215

بازدید: 215

مجازات مصرف مشروبات الکلی

مجازات مصرف مشروبات الکلی

بازدید: 31

بازدید: 31

مجازات همجنس گرایی زنان

مجازات همجنس گرایی زنان – حکم همجنس گرایی زنان

بازدید: 84

بازدید: 84

حق قصاص - صاحب حق قصاص

حق قصاص – صاحب حق قصاص

بازدید: 81

بازدید: 81