مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار در قانون

مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار در قانون

بازدید: 45

بازدید: 45

اثبات جنون ادواری - جنون در مجازات شرعی

جنون در مجازات شرعی – اثبات جنون ادواری

بازدید: 143

بازدید: 143

جنون رافع مسئولیت کیفری - انواع جنون - جنون در قانون مجازات اسلامی

جنون در مسئولیت کیفری(بخش اول)

بازدید: 151

بازدید: 151

مجازات مصرف مشروبات الکلی

مجازات مصرف مشروبات الکلی

بازدید: 22

بازدید: 22

مجازات همجنس گرایی زنان

مجازات همجنس گرایی زنان – حکم همجنس گرایی زنان

بازدید: 74

بازدید: 74

حق قصاص - صاحب حق قصاص

حق قصاص – صاحب حق قصاص

بازدید: 56

بازدید: 56