مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار در قانون

مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار در قانون

بازدید: 71

بازدید: 71

اثبات جنون ادواری - جنون در مجازات شرعی

جنون در مجازات شرعی – اثبات جنون ادواری

بازدید: 426

بازدید: 426

جنون رافع مسئولیت کیفری - انواع جنون - جنون در قانون مجازات اسلامی

جنون در مسئولیت کیفری(بخش اول)

بازدید: 309

بازدید: 309

مجازات مصرف مشروبات الکلی

مجازات مصرف مشروبات الکلی

بازدید: 72

بازدید: 72

مجازات همجنس گرایی زنان

مجازات همجنس گرایی زنان – حکم همجنس گرایی زنان

بازدید: 148

بازدید: 148

حق قصاص - صاحب حق قصاص

حق قصاص – صاحب حق قصاص

بازدید: 108

بازدید: 108