مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار در قانون

مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار در قانون

بازدید: 40

بازدید: 40

اثبات جنون ادواری - جنون در مجازات شرعی

جنون در مجازات شرعی – اثبات جنون ادواری

بازدید: 72

بازدید: 72

جنون رافع مسئولیت کیفری - انواع جنون - جنون در قانون مجازات اسلامی

جنون در مسئولیت کیفری(بخش اول)

بازدید: 89

بازدید: 89

مجازات مصرف مشروبات الکلی

مجازات مصرف مشروبات الکلی

بازدید: 21

بازدید: 21

مجازات همجنس گرایی زنان

مجازات همجنس گرایی زنان – حکم همجنس گرایی زنان

بازدید: 64

بازدید: 64

حق قصاص - صاحب حق قصاص

حق قصاص – صاحب حق قصاص

بازدید: 26

بازدید: 26