جنون رافع مسئولیت کیفری - انواع جنون - جنون در قانون مجازات اسلامی

جنون در مسئولیت کیفری(بخش اول)

بازدید: 39

بازدید: 39

مجازات مصرف مشروبات الکلی

مجازات مصرف مشروبات الکلی

بازدید: 15

بازدید: 15

مجازات همجنس گرایی زنان

مجازات همجنس گرایی زنان – حکم همجنس گرایی زنان

بازدید: 45

بازدید: 45

حق قصاص - صاحب حق قصاص

حق قصاص – صاحب حق قصاص

بازدید: 13

بازدید: 13

مجازات همجنس‌گرایی مردان

مجازات همجنس‌گرایی مردان

بازدید: 30

بازدید: 30

حکم زنای به عنف - زنای به عنف در قانون مجازات

حکم زنای به عنف – زنای به عنف در قانون مجازات

بازدید: 94

بازدید: 94