جنون رافع مسئولیت کیفری - انواع جنون - جنون در قانون مجازات اسلامی

جنون در مسئولیت کیفری(بخش اول)

بازدید: 0

بازدید: 0

مجازات مصرف مشروبات الکلی

مجازات مصرف مشروبات الکلی

بازدید: 6

بازدید: 6

مجازات همجنس گرایی زنان

مجازات همجنس گرایی زنان – حکم همجنس گرایی زنان

بازدید: 14

بازدید: 14

مجازات همجنس‌گرایی مردان

مجازات همجنس‌گرایی مردان

بازدید: 16

بازدید: 16

حکم زنای به عنف - زنای به عنف در قانون مجازات

حکم زنای به عنف – زنای به عنف در قانون مجازات

بازدید: 21

بازدید: 21