درجه مجازات معاون

مجازات

موضوع مجازات

مصادیق جرم

حبس تعزیری درجه 2 یا 3بیش از 10 تا 25 سالسلب حیات

یا

حبس دائم

قتل عمدی- جرایم مستوجب اعدام

حبس دائم (ابد)

سرقت حدی بار سوم و چهارم

اعداممحاربه به تشخیص قاضی
رجمزنای محصنه
اعداملواط با عنف، اکراه و وجود شرایط احصان- لواط مفعول
اعدامبار چهارم حدود موجب شلاق به جز قوادی
حبس تعزیری درجه 5 یا 6بیش از 6 ماه تا 5 سالقطع دست راست- پای چپنوبت اول و دوم سرقت حدی
حبس تعزیری درجه 5 یا 6بیش از 6 ماه تا 5 سالقطع عمدی عضوقصاص عضو
شلاق تعزیری درجه 6از 31 تا 74 ضربهموجب صد ضربه شلاق حدیبار اول تا سوم زنای غیر محصنه
بار اول تا سوم لواط برای فاعل غیر محصن – تفخیذ
بار اول تا سوم مساحقه
80 ضربه شلاق حدیبار اول تا سوم قذف
بار اول تا سوم شرب خمر
1 تا 2 درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابیجرایم تعزیری– در صورت عدم اجری قصاص نفس و عضوکلیه جرایم تعزیری

 

منبع: کتاب حقوق جزای عمومی کاربردی (منطبق با قانون مجازات اسلامی 1392)

نویسنده: جواد نیکبختی

بازدید: 141