نمودار جرایم و مجازاتهای تعزیری

مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال)درجه و مجازات جدیدمجازات فعلیعنوان مختصرشماره ماده
حد محاربهحد محارباگر محارب نباشدتشکیل یا اداره جمعیت با هدف به هم زدن امنیت498
بیش از 5 تا 10 سال42 تا 10 سال حبس
بیش از 2 تا 5 سال53 ماه تا 5سال حبسعضویت در دسته‌های ماده 496499
بیش از 6 ماه تا 2 سال63 ماه تا 1 سال حبستبلیغ علیه نظام500
بیش از 5 تا 10 سال41 تا 10 سال حبسدر اختیار قرار دادن نقشه به اشخاص فاقد صلاحیت501
بیش از 2 تا 5 سال51 تا 5 سال حبسجاسوسی به نفع و ضرر دول دیگر در ایران502
بیش از 2 تا 5 سال56 ماه تا 3 سال حبسورود به قصد سرقت و نقشه برداری از اسرار سیاسی، نظامی503
حد محاربهحد محارباگر محارب نباشدتحریک مؤثر رزمندگان به عصیان و فرار، تسلیم…504
بیش از 5 تا 10 سال4با تأثیر اقدامات 2 تا 10 سال
بیش از 2 تا 5 سال5بدون تأثیر 6 ماه تا 3 سال حبس
بیش از 5 تا 10 سال4در صورت موفقیت 2 تا 10 سال حبسدر اختیار قرار دادن اطلاعات طبقه‌بندی شده505
بیش از 2 تا 5 سال4عدم موفقیت1تا 5 سال حبس
از 91 روز تا 6 ماه71 تا 6 ماه حبستخلیه اطلاعاتی مأمورین دولتی506
حد محاربهحد محاربهمحاربهمکاری با دول متخاصم508
بیش از 5 تا 10 سال41 تا 10 سال حبس
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال)درجه و مجازات جدیدمجازات فعلیعنوان مختصرشماره ماده
509
بیش از 2 تا 5 سال56 ماه تا 3 سال حبساختفای جاسوسان510

تبصره

بیش از 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 2 سال حبسمعرفی جاسوس به دول خصم یا بیگانه
بیش از 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 2 سال حبستهدید به بمب گذاری511
بیش از 2 تا5 سال51 تا 5 سال حبستحریک به جنگ512
اعدامساب النبی = اعدامسب النبی513
بیش از 2 تا 5 سال51 تا 5 سال حبسغیر از سب
بیش از 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 2 سال حبستوهین به رهبر514
حد محاربهحد محاربتشخیص محاربهسوء قصد به جان مقامات515
بیش از 5 تا 10 سال4تعزیر 3 تا 10 سال حبس
به شرط معامله متقابل مجازات ماده 515سوء قصد به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی در ایران516
و الا اعمال مجازات خفیف‌تر کشور خارجی
تا 3 ماه حبس81 تا 3 ماه به شرط معامله متقابلتوهین به رئیس کشور خارجی517
بیش از 5 تا 10 سال41 تا 10 سال حبسساختن مسکوک طلا518
بیش از 2 تا 5 سال51 تا 3 سال حبستراشیدن مسکوکات519
بیش از 2 تا 5 سال51 تا 3 سال حبسساختن شبیه مسکوک غیر طلا520
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال)درجه و مجازات جدیدمجازات فعلیعنوان مختصرشماره ماده
    521
522
تعریف جعل و تزویر523
بیش از 10 تا 15 سال33 تا 15 سال حبسجعل امضای رهبر524
بیش از 5 تا 10 سال41 تا 10 سال حبسجعل امضای مقامات525
حد افساد فی‌الارضحد مفسدتشخیص مفسدجعل اسکناس رایج داخلی و خارجی526
بیش از 15 تا 25 سال2تعزیر 5 تا 20 سال حبس
بیش از 2 تا 5 سال51 تا 3 سال حبسجعل مدارک تحصیلی527
5 سالحداکثر درجه 5حداکثر برای کارمند
بیش از 2 تا 5 سال56 ماه تا 3 سال حبسجعل مهر مؤسسه عمومی غیردولتی528
بیش از 6 ماه تا 2 سال63 ماه تا 2 سال حبسجعل مهر شرکت خصوصی529
بیش از 6 ماه تا 2 سال62 ماه تا 2 سال حبساستعمال مهر530
معاف از مجازاتمعرفی مرتکبین531
یا تخفیف مجارات
بیش از 2 تا 5 سال51 تا 5 سال حبسجعل سند رسمی توسط کارمند دولت532
بیش از 6 ماه تا 2 سال66 تا 30 میلیون ریال
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال)درجه و مجازات جدیدمجازات فعلیعنوان مختصرشماره ماده
بیش از 2 تا 5 سال56 ماه تا 3 سال حبسجعل سند رسمی توسط غیر کارمند533
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال73 تا 18 میلیون ریال
بیش از 2 تا 5 سال51 تا 5 سال حبسجعل در تحریر نوشته‌های قضایی و دولتی534
بیش از 20 تا 80 میلیون ریال66 تا 30 میلیون ریال
بیش از 2 تا 5 سال56 ماه تا 3 سال حبساستفاده از اسناد مجعول 532 تا 534535
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال73 تا 18 میلیون ریال
بیش 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 2 سال حبسجعل سند غیر رسمی536
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال73 تا 12 میلیون ریال
بیش از 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 2 سال حبسعکسبرداری از کارت شناسایی537
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال73 تا 12 میلیون ریال
بیش از 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 1 سال حبسجعل سند برای معافیت به نام طبیب538
تا 10 میلیون ریال83 تا 6 میلیون ریال
بیش از 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 2 سال حبستصدیق خلاف واقع برای معافیت توسط طبیب539
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال73 تا 12 میلیون ریال
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال)درجه و مجازات جدیدمجازات فعلیعنوان مختصرشماره ماده
31 تا 74 ضربه شلاق6شلاق تا 74 ضربهسایر تصدیق نامه‌ها به شرط ورود ضرر به شخص ثالث540
تا 10 میلیون ریال8200 هزار تا 2 میلیون ریال
تا 10 میلیون ریال8200 هزار تا 1 میلیون ریالشرکت در آزمون به جای داوطلب اصلی541
حداقل مجازات جرممجازات شروع جعل542
بیش از 6 ماه تا 2 سال63 ماه تا2 سال حبسفک پلمپ543
بیش از 6 ماه تا 2 سال61 تا 2 سال حبستوسط مستحفظ
از 91 روز تا 6 ماه71 تا 6 ماه حبس یابا اهمال مستحفظ
31 تا 74 ضربه شلاق6حداکثر 74 ضربه شلاق
بیش از 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 2 سال حبساهمال کارمند منجر به ربایش اسناد دولتی544
بیش از 5 تا 10 سال43 تا 6 سال حبسربایش اسناد دولتی545
بیش از 5 تا 10 سال43 تا 10 سال حبستوسط مستحفظ
حداکثر مجازاتارتکاب جرایم فوق به عنف546
31 تا 74 ضربه شلاق6شلاق تا 74 ضربهفرار از زندان547
از 91 روز تا 6 ماه73 تا 6 ماه حبس
هر دو مجازات فوقتخریب درب و فرار
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال)درجه و مجازات جدیدمجازات فعلیعنوان مختصرشماره ماده
548
549
تا 10 میلیون ریال8100 تا 500 هزار ریالاهمال در دستگیری550
بیش از 2 تا 5 سال5” + 6 ماه تا 3 سال حبسبا قصد مساعدت در فرار
551
بیش از 2 تا 5 سال52 تا 5 سال حبسدادن اسلحه برای فرار زندانی552
اختفای فراری553
بیش از 2 تا 5 سال51 تا 3 سال حبسمساعدت برای خلاصی مجرم554
تا نصف حداکثرارتکاب توسط اقارب مجرم
بیش از 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 2 سال حبسدخالت در مشاغل دولتی بدون سمت555
بیش از 6 ماه تا 2 سال63 ماه تا 1 سال حبس یااستفاده از البسه رسمی بدون مجوز556
تا 10 میلیون ریال81 میلیون و 500 تا 6 میلیون ریال
8به شرط معامله متقابل مجازات ماده 556استفاده از البسه رسمی خارجی بدون مجوز557
8یا در صورت اخلال در نظم عمومی
بیش از 5 تا 10 سال41 تا 10 سال حبسخرابی ابنیه تاریخی558
بیش از 2 تا 5 سال51 تا 5 سال حبسسرقت اشیای تاریخی559
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال)درجه و مجازات جدیدمجازات فعلیعنوان مختصرشماره ماده
بیش از 2 تا 5 سال51 تا 3 سال حبسعملیات بدون مجوز در محوطه تاریخی560
بیش از 2 تا 5 سال51 تا 3 سال و جریمهاقدام به خروج از کشور اموال تاریخی561
بیش از 2 تا 5 سال56 ماه تا 3 سال حبسحفاری به قصد به دست آوردن اموال تاریخی562
5 سال حبس5حداکثر مجازات فوق

در محوطه تاریخی

بیش از 2 تا 5 سال56 ماه تا 3 سال حبسخرید و فروش اموال تاریخی از حفاری
5 سال5حداکثر مجازات فوقفروش به تبعه خارجیتبصره 2
بیش از 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 2 سال حبستجاوز به اماکن تاریخی563
بیش از 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 2 سال حبسمرمت بدون مجوز564
بیش از 6 ماه تا 2 سال63 ماه تا 1 سال حبسانتقال غیرمنقول برخلاف مقررات565
بیش از 6 ماه تا 2 سال63 ماه تا 1 سال حبستغییر نحوه استفاده566
انفصال دائم از خدمات دولتی4انفصال از خدمت وسلب آزادی اشخاص توسط مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی570
محرومیت بیش از 6 ماه تا 5 سال6محرومیت 1تا 5 سال از مشاغل حکومتی
بیش از 2 تا 5 سال52 ماه تا 3 سال حبس
بیش از 5 تا 10 سال43 تا 10 سال حبساقدام برخلاف قانون اساسی با امضای ساختگی وزیر571
بیش از 5 تا 10سال4و استفاده از آن
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال)درجه و مجازات جدیدمجازات فعلیعنوان مختصرشماره ماده
انفصال دائم از خدمات دولتی4انفصال دائم از سمت وعدم استماع شکایت از حبس شده غیر قانونی572
محرومیت بیش از 6 ماه تا 5 سال63 تا 5 سال محرومیت از مشاغل دولتی
بیش از 6 ماه تا 2 سال62 ماه تا 2 سال حبسپذیرفتن زندانی بدون مجوز از مقامات573
بیش از 6 ماه تا 2 سال62 ماه تا 2 سال حبسعدم تسلیم زندانی574
انفصال دائم از خدمات دولتیانفصال دائم از سمت قضایی وصدور دستور توقیف غیرقانونی توسط مقامات قضایی و….575
محرومیت بیش از 6 ماه تا 5 سال5 سال محرومیت از مشاغل دولتی
محرومیت بیش از 6 ماه تا 5 سال61 تا 5 سال انفصال از خدمات دولتیعدم اجرای اوامر دولتی و قانون576
بیش از 2 تا 5 سال52 ماه تا 3 سال حبسدخالت در امور قضایی577
بیش از 2 تا 5 سال56 ماه تا 3 سال حبسآزار و اذیت متهم به منظور اخذ اقرار578
بیش از 2 تا 5 سال5فقط مجازات آمردر صورت صدور دستور
قصاص تعزیرمباشر قاتل و آمر به مجازات آمر در قتلدر صورت فوت
بیش از 2 تا 5 سال56 ماه تا 3 سال حبسمجازات سخت‌تر از موضوع حکم579
بیش از 2 تا 5 سال5فقط مجازات آمردر صورت صدور دستور
مجازات جرم برای آمر و مأمورارتکاب جرم دیگر
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال)درجه و مجازات جدیدمجازات فعلیعنوان مختصرشماره ماده
بیش از 6 ماه تا 2 سال61 ماه تا 1 سال حبسورود بدون ترتیب قانونی به منزل توسط کارمندان580
بیش از 6 ماه تا 2 سال6در صورت اثبات اکراه آمر قابل مجازات است
2 سال6حداکثر مجازاتارتکاب در شب
بیش از 2 تا 5 سال51 تا 3 سال یاخرید اموال با قهر و اجبار توسط مأمورین581
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال76 تا 18 میلیون ریال
بیش از 2 تا 5 سال51 تا 3 سال حبس یااستراق سمع غیر قانونی مکالمات توسط مأمورین دولت582
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال76 تا 18 میلیون ریال
بیش از 2 تا 5 سال51 تا 3 سال حبس یاتوقیف و حبس بدون حکم از مقامات توسط مأمورین دولت583
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال76 تا 18 میلیون ریال
بیش از 6 ماه تا 2 سال63 ماه تا 1 سال حبس یاتهیه مکان برای جرم موضوع ماده 583584
تا 10 میلیون ریال81 میلیون و 500 هزار تا 6 میلیون ریال
از 91 روز تا 6 ماه72 تا 6 ماه حبسرها کردن توقیف شده قبل از روز ششم585
مجازات‌های فوق و مجازات جعل و تزویراستفاده از عنوان مجعول یا البسه غیر قانونی برای جرم توقیف586
بیش از 2 تا 5 سال51 تا 5 سال حبس وتهدید به قتل یا شکنجه توقیف شده587
انفصال دائم از خدمات دولتی4محرومیت از خدمات دولتی
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال)درجه و مجازات جدیدمجازات فعلیعنوان مختصرشماره ماده
بیش از 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 2 سال حبس یااظهار نظر کارشناس به نفع یکی از طرفین588
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال73 تا 12 میلیون ریال
مجازات ارتشاء + مقدار زائد مجازاتصدور حکم به مجازات شدید به واسطه ارتشاء589
بیش از 2 تا 5 سال56 ماه تا 3 سال حبس یامجازات راشی592
6تا 74 ضربه شلاق
بیش از 2 تا 5 سال56 ماه تا 3 سال حبس یامعاونت در ارتشاء593
31 تا 74 ضربه شلاق6تا 74 ضربه شلاق
حداقل مجازاتشروع به ارتشاء594
بیش از 2 تا 5 سال56 ماه تا 3 سال حبسربا595
31 تا 74 ضربه شلاق6و تا 74 ضربه شلاق
و جزای نقدی معادل مال مورد ربا
بیش از 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 2 سال حبساخذ سند با سوء استفاده از وضعیت غیر رشید596
تا 10 میلیون ریال8و 1 تا 10 میلیون ریال
بیش از 5 تا 10 سال43 تا 7 سال حبسدر صورت ارتکاب جرم توسط ولی
محرومیت بیش از 6 ماه تا 5 سال66 ماه تا 1 سال انفصال از شغل قضاییاستنکاف از رسیدگی توسط مقام قضایی بار اول597
انفصال دائم4انفصال ابد از قضادر صورت تکرار
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال)درجه و مجازات جدیدمجازات فعلیعنوان مختصرشماره ماده
31 تا 74 ضربه شلاق6شلاق تا 74 ضربهاستفاده غیر مجاز اسناد توسط کارمند598
+ جزای نقدی معادل مال مورد انتفاعدر صورت انتفاع
بیش از 2 تا 5 سال56 ماه تا 5 سال حبستدلیس در معامله با دولت599
بیش از 6 ماه تا 2 سال62 ماه تا 1 سال حبسمحاسبه قیمت وجوه به نفع دولت برخلاف قانون توسط کارمند600
محرومیت بیش از 6 ماه تا 5 سال63 ماه تا 3 سال انفصال موقت و پرداخت اجرت ذینفععدم پرداخت حق الزحمه اجیر توسط کارمند601
31 تا 74 ضربه شلاق6شلاق تا 74 ضربه و تأدیه مبلغاحتساب مبلغ غیر واقعی به ضرر دولت602
تأدیه 2 برابر مبلغاحتساب مبلغی تحت عنوان پاداش در معاملات دولتی603
بیش از 2 تا 5 سال56 ماه تا 5 سال حبسدر صورت تغییر مقدار یا کیفیت معامله
بیش از 20 تا 80 میلیون ریال6یا 3 تا 30 میلیون ریال جزای نقدی
بیش از 6 ماه تا 2 سال63 ماه تا 1 سال حبساختفای اسناد توسط کارمند دولت604
تا 3 ماه حبس8تا 3 ماه حبساظهار نظر برخلاف حق درباره یکی از طرفین توسط کارمند605
تا 10 میلیون ریال8یا تا 1 میلیون و 500 هزار ریال
بیش از 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 2 سال حبسعدم گزارش جرم توسط مسئول ادارات606
محرومیت بیش از 6 ماه تا 5 سال6و 6 ماه تا 2 سال انفصال موقت
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال)درجه و مجازات جدیدمجازات فعلیعنوان مختصر شماره ماده
بیش از 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 2 سال حبستمرد در مقابل مأمور دولت با نشان دادن اسلحه607
بیش از 2 تا 5 سال51 تا 3 سال حبسبا دست به اسلحه بردن
بیش از 6 ماه تا 2 سال63 ماه تا 1 سال حبسسایر موارد
حد قذف 80 تازیانهحد قذف 80 تازیانهمشمول قذفتوهین به شخص عادی608
31 تا 74 ضربه شلاق6تا 74 ضربه شلاق
تا 10 میلیون ریال8یا 50 هزار تا 1 میلیون ریال
از 91 روز تا 6 ماه73 تا 6 ماه حبستوهین به مأمور دولت در حال انجام وظیفه609
31 تا 74 ضربه شلاق6یا تا 74 ضربه شلاق
تا 10 میلیون ریال8و یا 50 هزار تا 1 میلیون ریال
حد محاربهحد محاربهتشخیص محارباجتماع بر ضد امنیت داخلی و خارجی610
بیش از 2 تا 5 سال52 تا 5 سال حبس
بیش از 2 تا 5 سال56 ماه تا 3 سال حبساجتماع بر علیه نفوس611
بیش از 5 تا 10 سال43 تا 10 سال حبسمجازات قتل عمدی در صورت عدم اجرای قصاص612
بیش از 2 تا 5 سال51 تا 5 سال حبسمعاونتتبصره
بیش از 2 تا 5 سال56 ماه تا 3 سال حبسشروع به قتل عمد613
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال)درجه و مجازات جدیدمجازات فعلیعنوان مختصرشماره ماده
بیش از 2 تا 5 سال52 تا 5 سال حبسنقص عضو و عدم امکان قصاص614
بیش از 6 ماه تا 2 سال63 ماه تا 1 سال حبسایراد جرح با اسلحهتبصره
بیش از 2 تا 5 سال51 تا 3 سال حبسمنازعه منتهی به قتل615
بیش از 2 تا 5 سال56 ماه تا 3 سال حبسمنتهی به نقص عضو
بیش از 6 ماه تا 2 سال63 ماه تا 1 سال حبسضرب و جرح
بیش از 2 تا 5 سال51 تا 3 سال حبسقتل غیر عمدی616
بیش از 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 2 سال حبسقدرت نمایی با چاقو617
31 تا 74 ضربه شلاق6و تا 74 ضربه شلاق
بیش از 6 ماه تا 2 سال63 تا 1 سال حبساخلال در نظم عمومی618
31 تا 74 ضربه شلاق6و تا 74 ضربه شلاق
از 91 روز تا 6 ماه72 تا 6 ماه حبسمزاحمت بانوان619
31 تا 74 ضربه شلاق6و تا 74 ضربه شلاق
حداکثر مجازات مواد 617 تا 619ارتکاب گروهی جرایم 617 تا 619620
بیش از 10 تا 15 سال35 تا 15 سال حبسآدم ربایی621
بیش از 10 تا 15 سال315 سال حبسمجنی علیه کمتر از 15 ساله باشد
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال)درجه و مجازات جدیدمجازات فعلیعنوان مختصرشماره ماده
بیش از 2 تا 5 سال53 تا 5 سال حبسشروع به آدم رباییتبصره
بیش از 2 تا 5 سال51 تا 3 سال حبس و دیهسقط جنین با ضرب622
بیش از 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 1 سال حبسسقط جنین با وسایل623
از 91 روز تا 6 ماه73 ماه تا 6 ماه حبسمعاونت در جرم فوق
بیش از 2 تا 5 سال52 تا 5 سال حبسفراهم نمودن وسایل سقط جنین توسط طبیب624
قتل در مقام دفاع از ناموس630
بیش از 2 تا 5 سال56 ماه تا 3 سال حبسدزدیدن نوزاد زنده631
تا 10 میلیون ریال8100تا500 هزار ریال جزای نقدیبا احراز مرده بودن
از 91 روز تا 6 ماه73 ماه تا 6 ماه حبسامتناع در استرداد طفل632
تا 10 میلیون ریال8یا 1 میلیون و 500 هزار تا سه میلیون ریال
بیش از 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 2 سال حبسرها کردن طفل در محل خالی از سکنه633
بیش از 10 تا 20 میلیون7یا 3 تا 12 میلیون ریال
حبس درجه 6تا نصف مجازات فوقرها کردن در محل مسکونی
تا 10 میلیون ریالجزای نقدی درجه 8
+ قصاص یا دیهدر صورت فوت طفل
بیش از 6 ماه تا 2 سال691 روز تا 1 سال حبسنبش قبر بدون مجوز634
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال)درجه و مجازات جدیدمجازات فعلیعنوان مختصرشماره ماده
8100 هزار تا 1 میلیون ریالدفن میت بر خلاف مقررات635
بیش از 6 ماه تا 2 سال691 روز تا 1 سال حبساختفای جسد636
31 تا 99 ضربه شلاق6تا 99 ضربه شلاقعمل منافی عفت غیر از زنا637
مجازات عمل مجرمانهتظاهر به عمل حرام638
تا 3 ماه حبس8+ 10 روز تا 2 ماه حبس یا
31 تا 74 ضربه شلاق6شلاق تا 74 ضربه
تا 3 ماه حبس810 روز تا 2 ماه حبس یادر صورت جرم نبودن عمل
31 تا 74 ضربه شلاق6شلاق تا 74 ضربه
بیش از 5 تا 10 سال41 تا 10 سال حبساداره محل فحشا و دعوت به آن639
بیش از 6 ماه تا 2 سال63 ماه تا 1 سالدر انظار عموم قرار دادن تصاویر خلاف عفت عمومی640
تا 10 میلیون ریال8و 1 میلیون و 500 هزار تا 6 میلیون ریال
31 تا 74 ضربه شلاق6و تا 74 ضربه شلاق
یا 1 یا 2 مجازات فوق
از 91 روز تا 6 ماه71 تا 6 ماه حبسمزاحمت تلفنی641
از 91 روز تا 6 ماه791 روز تا 5 ماه حبسترک انفاق642 = نسخ
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال)درجه و مجازات جدیدمجازات فعلیعنوان مختصرشماره ماده
بیش از 2 تا 5 سال56 ماه تا 3 سال حبسعقد زن شوهردار643
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال7یا 3 تا 18 میلیون ریال
31 تا74 ضربه شلاق6و تا 74 ضربه شلاق
انفصال دائم4ممنوعیت از تصدی دائمی دفترارتکاب توسط دفتردار ازدواج
بیش از 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 2 سال حبسزن شوهردار که خود را به عقد دیگری در آورد بدون مواقعه644
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال7یا 3 تا 12 میلیون ریال
بیش از 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 2 سال حبسمجازات مرد
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال7یا 3 تا 12 میلیون ریال
بیش از 6 ماه تا 2 سال6تا 1 سال حبسعدم ثبت ازدواج دائم645 = نسخ
بیش از 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 2 سال حبسازدواج با دختر قبل از بلوغ646
بیش از 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 2 سال حبسفریب در ازدواج647
بیش از 6 ماه تا 2 سال691 روز تا 1 سال حبسافشای سر توسط طبیب، جراح و ماما648
تا 10 میلیون ریال8یا 1 میلیون و 500 هزار تا 6 میلیون ریال
بیش از 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 2 سال حبسسوگند دروغ649
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال)درجه و مجازات جدیدمجازات فعلیعنوان مختصرشماره ماده
بیش از 6 ماه تا 2 سال691 روز تا 2 سال حبسشهادت دروغ650
بیش از 10تا20 میلیون ریال7یا 1 میلیون و 500 هزار تا 12 میلیون ریال
بیش از 15 تا 25 سال25 تا 20 سال حبسسرقت تعزیری مقرون به 5 شرط651
31 تا 74 ضربه شلاق6و تا 74 ضربه شلاق
بیش از 5 تا 10 سال4سه ماه تا 10 سال حبسسرقت مقرون به آزار و یا مسلحانه با ایراد جرح652
31 تا 74 ضربه شلاق6و تا 74 ضربه شلاق
حداکثر مجازات فوق
حد محاربهحد محاربهتشخیص محاربراهزنی653
بیش از 10 تا 15 سال3تعزیر 3 تا 15 سال
31تا74 ضربه شلاق6و تا 74 ضربه شلاق
حد محاربهحد محاربهتشخیص حامل سلاح به عنوان محاربسرقت مسلحانه شبانه دو نفر یا بیشتر654
بیش از 10 تا 15 سال35 تا 15 سال حبس
31 تا 74 ضربه شلاق6و تا 74 ضربه شلاق
بیش از 2 تا 5 سال5تا 5 سال حبسشروع به سرقت مواد 651 تا 654655
31 تا 74 ضربه شلاق6و تا 74 ضربه شلاق
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال)درجه و مجازات جدیدمجازات فعلیعنوان مختصرشماره ماده
بیش از 2 تا 5 سال56 ماه تا 3 سالسرقت تعزیری656
31 تا 74 ضربه شلاق6و تا 74 ضربه شلاق
بیش از 2 تا 5 سال51 تا 5 سال حبسکیف ربایی و جیب بری657
31 تا 74 ضربه شلاق6و تا 74 ضربه شلاق
بیش از 2 تا 5 سال51 تا 5 سال حبسسرقت در مناطق جنگی و زلزله زده658
31 تا 74 ضربه شلاق6و تا 74 ضربه شلاق
بیش از 2 تا 5 سال51 تا 5 سال حبسسرقت از تأسیسات عمومی در صورت ارتکاب توسط کارمند سازمان659
بیش از 2 تا 5 سال5حداکثر مجازات فوق
جزای نقدی 1 تا 2 برابر خسارت واردهاستفاده از آب بدون پرداخت حق انشعاب660
بیش از 6 ماه تا 2 سال691 روز تا 2 سال حبسسرقت فاقد شرایط قبلی661
31 تا 74 ضربه شلاق6و تا 74 ضربه شلاق
بیش از 2 تا 5 سال56 ماه تا 3 سال حبستحصیل مال مسروقه662
31 تا 74 ضربه شلاق6و تا 74 ضربه شلاق
بیش از 6 ماه تا 2 سال63 ماه تا 1 سال حبستصرف منافی با مال توقیف شده663
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال)درجه و مجازات جدیدمجازات فعلیعنوان مختصرشماره ماده
بیش از 6 ماه تا 2 سال63 ماه تا 1 سال حبسساخت کلید برای جرم664
31 تا 74 ضربه شلاق6و تا 74 ضربه شلاق
بیش از 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 1 سال حبسربایش اموال665
31 تا 74 ضربه شلاق6و تا 74 ضربه شلاق
بیش از 6 ماه تا 2 سال63 ماه تا 2 سال حبسالزام به دادن نوشته با تهدید و اکراه668
31 تا 74 ضربه شلاق6و تا 74 ضربه شلاق
31 تا 74 ضربه شلاق6تا 74 ضربه شلاقتهدید به قتل و ضرر669
بیش از 6 ماه تا 2 سال6یا 2 ماه تا 2 سال حبس
بیش از 2 تا 5 سال51 تا 5 سال حبسورشکستگی به تقلب670
بیش زا 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 2 سال حبسورشکستگی به تقصیر671
بیش از 2 تا 5 سال56 ماه تا 3 سال حبستبانی مدیر تصفیه672
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال7یا 3 تا 18 میلیون ریال
بیش از 2 تا 5 سال51 تا 3 سال حبسسوء استفاده از سفید مهر673
بیش از 2 تا 5 سال56 ماه تا 3 سال حبسخیانت در امانت674
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال)درجه و مجازات جدیدمجازات فعلیعنوان مختصرشماره ماده
بیش از 2 تا 5 سال52 تا 5 سال حبستحریق هواپیما و…675
حد محاربهحد محاربمحاربهدر صورت مقابله با نظام
بیش از 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 2 سال حبسشروعتبصره 2
بیش از 2 تا 5 سال56 ماه تا 3 سال حبستحریق اموال غیر676
بیش از 2 تا 5 سال56 ماه تا 3 سال حبستخریب اموال غیر677
بیش از 2 تا 5 سال52 تا 5 سال حبسارتکاب جرایم مواد 676 و 677 با مواد منفجره678
از 91 روز تا 6 ماه791 روز تا 6 ماه حبس یاشکار حیوان حلال گوشت متعلق به غیر679
تا 10 میلیون ریال81 میلیون و 500 هزار تا 3 میلیون ریال
بیش از 2 تا 5 سال53 ماه تا 3 سال حبسشکار و صید حیوانات وحشی680
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال7یک و نیم میلیون تا 18 میلیون ریال
بیش از 5 تا 10 سال42 تا 10 سال حبسسوزاندن اسناد دولتی681
بیش از 6 ماه تا 2 سال63 ماه تا 2 سال حبسسوزاندن اسناد غیر دولتی682
حد محاربهحد محاربهتشخیص محاربنهب و غارت683
بیش از 2 تا 5 سال5تعزیر 2 تا 5 سال حبس
بیش از2 تا 5 سال56 ماه تا 3 سال حبسچرانیدن محصول غیر684
31 تا 74 ضربه شلاق6و تا 74 ضربه شلاق
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال)درجه و مجازات جدیدمجازات فعلیعنوان مختصرشماره ماده
از 91 روز تا 6 ماه73 ماه تا 6 ماه حبسبریدن اصله نخل خرما685
تا 10 میلیون ریال8یا 1 میلیون و 500 هزار تا 3 میلیون ریال
بیش از 2 تا 5 سال5قطع بیش از 30 اصلهقطع درختان موضوع ماده 1 قانون گسترش فضای سبز686
تا 10 میلیون ریال8برای قطع هر درخت
بیش از 5 تا 10 سال43 تا 10 سال حبستخریب یا تحریق تأسیسات عمومی687
بیش از 2 تا 5 سال51 تا 3 سال حبسشروع به جرمتبصره 2
بیش از 6 ماه تا 2 سال6تا 1 سال حبستهدید علیه بهداشت688
بیش از 6 ماه تا 2 سال61 ماه تا 1 سال حبستصرف عدوانی690
از 91 روز تا 6 ماه71 تا 6 ماه حبسورود داخل ملک با قهر و غلبه691
بیش از 2 تا 5 سال51 تا 3 سال حبسارتکاب توسط 2 نفر یا بیشتر و حمل سلاح
بیش از 6 ماه تا 2 سال63 ماه تا 1 سال حبستصرف ملک دیگری با قهر و غلبه692
بیش از 6 ماه تا 2 سال6 ماه تا 2 سال حبستکرار تصرف693
بیش از 2 تا 5 سال56 ماه تا 3 سال حبسورود به عنف694
بیش از 5 تا 10 سال41 تا 6 سال حبسارتکاب توسط 2 نفر یا بیشتر و حمل سلاح
حداکثر مجازاتارتکاب جرم مواد 692 و 693 در شب695
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال)درجه و مجازات جدیدمجازات فعلیعنوان مختصرشماره ماده
بیش از 6 ماه تا 2 سال61 ماه تا 1 سال حبسافتراء697
31 تا 74 ضربه شلاق6و تا 74 ضربه شلاق
یا یکی از آنها
بیش از 6 ماه تا 2 سال62 ماه تا 2 سال حبسنشر اکاذیب698
31 تا 74 ضربه شلاق6یا تا 74 ضربه شلاق
بیش از 2 تا 5 سال56 ماه تا 3 سال حبسجاسازی آلات جرم699
31 تا 74 ضربه شلاق6یا تا 74 ضربه شلاق
از 91 روز تا 6 ماه71 تا 6 ماه حبسهجو700
از 91 روز تا 6 ماه72 تا 6 ماه حبستجاهر به استعمال مشروب الکلی701
بیش از 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 1سال حبسساخت، خرید و فروش مشروب الکلی702
31 تا 74 ضربه شلاق6و تا 74 ضربه شلاق
و جزای نقدی 5 برابر ارزش عرفی
بیش از 2 تا 5 سال56 ماه تا 5 سال حبسوارد نمودن مشروب الکلی703 = 921
31 تا 74 ضربه شلاق6و تا 74 ضربه شلاق
و جزای نقدی 10 برابر ارزش عرفی
توقیف وسایل حملبیشتر از 20 لیتر مواد 702 و 703
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال)درجه و مجازات جدیدمجازات فعلیعنوان مختصرشماره ماده
محرومیت بیش از 6 ماه تا 5 سال6+ انفصال موقت از 1 تا 5 سال خدمات دولتیارتکاب توسط کارمند دولت703 = 921
بیش از 6 ماه تا 2 سال63 ماه تا 2 سال حبسدایر نمودن محل شرب خمر و دعوت مردم به آنجا704 = 922
31 تا 74 ضربه شلاق6و تا 74 ضربه شلاق
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال7و یا 1 میلیون و 500 هزار تا 12 میلیون ریال
حداکثر مجازاتارتکاب هر 2 توسط 1 نفر
از 91 روز تا 6 ماه71 تا 6 ماه حبسقمار بازی705
31 تا 74 ضربه شلاق6و یا تا 74 ضربه شلاق
هر دو مجازات فوقتجاهر به قمار بازی
تا 3 ماه81 تا 3 ماه حبسخرید و حمل آلات قمار706
تا 10 میلیون ریال8یا 500 هزار تا 1 میلیون و 500 هزار ریال
بیش از 6 ماه تا 2 سال63 ماه تا 1 سال حبسساختن و فروش آلات قمار707
تا 10 میلیون ریال8و 1 میلیون و 500 هزار تا 6 میلیون ریال
بیش از 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 2 سال حبسدایر نمودن قمارخانه708
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال7و یا از 3 میلیون تا 12 میلیون ریال
معاون با مجازات مباشرقبول خدمت در قمارخانه710
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال)درجه و مجازات جدیدمجازات فعلیعنوان مختصرشماره ماده
از 91 روز تا 6 ماه73 تا 6 ماه حبسعدم گزارش جرایم 704، 705، 708 و 710 توسط ضابطین711
31 تا 74 ضربه شلاق6یا تا 74 ضربه شلاق
تا 3 ماه حبس81 تا 3 ماه حبستکدی و کلاشی712
بیش از 6 ماه تا 2 سال63 ماه تا 2 سال حبساستفاده از طفل یا غیر رشید برای تکدی713
بیش از 2 تا 5 سال56 ماه تا 3 سال حبسقتل غیر عمدی در رانندگی714
بیش از 6 ماه تا 2 سال62 ماه تا 1 سال حبسمرض غیر قابل علاج بر اثر رانندگی715
از 91 روز تا 6 ماه72 تا 6 ماه حبسنقصان یا ضعف دائم716
از 91 روز تا 6 ماه71 تا 5 ماه حبسصدمه بدنی غیر عمدی717
بیش از دو سوم مجازات‌های 714 تا 717قتل غیر عمدی در صورت نداشتن گواهینامه یا مستی و…718
بیش از دو سوم مجازات‌های 714 تا 716فرار از صحنه تصادف719
بیش از 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 1 سال حبستغییر پلاک وسیله نقلیه720
بیش از 6 ماه تا 2 سال62 ماه تا 1 سال برای اوراق کنندهاوراق وسیله نقلیه بدون اخذ مجوز721
تا 10 میلیون ریال8500 هزار تا 1 میلیون ریالعدم گزارش در صورت فقدان یا سرقت پلاک722
تا 3 ماه حبس8تا 2 ماه حبسرانندگی بدون گواهینامه برای بار اول723
تا 10 میلیون ریال8تا 1 میلیون ریال
یا هر دو مجازات فوق
از 91 روز تا 6 ماه72 تا 6 ماه حبسدر صورت تکرار
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال)درجه و مجازات جدیدمجازات فعلیعنوان مختصرشماره ماده
810 روز تا 2 ماهتغییر در دستکاه ثبت سرعت وسیله نقلیه برای بار اول724 = 942
تا 10 میلیون ریال8از 50 هزار تا 500 هزار ریال
یا هر 2 مجازات فوق
از 91 روز تا 6 ماه72 تا 6 ماه حبسدر صورت تکرار
بیش از 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 1 سال حبساعطای پروانه رانندگی به شخص فاقد صلاحیت725
محرومیت بیش از 6 ماه تا 5 سال65 سال انفصال از خدمت دولتی
بیش از 6 ماه تا 2 سال691 روز تا 1سال حبسدسترسی غیر مجاز به داده های رایانه‌ای1 جرایم رایانه‌ای=729
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال7یا 5 تا 20 میلیون ریال
یا هر دو
بیش از 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 2 سال حبسشنود غیر مجاز2 = 730
بیش از 20 تا 80 میلیون ریال6یا 10 تا 40 میلیون ریال
یا هر دو
بیش از 2 تا 5 سال51 تا 3 سال حبسجاسوسی رایانه‌ای بند الف3 = 731
بیش از 20 تا 80 میلیون ریال6یا 20 تا 60 میلیون ریال
یا هر دو
بیش از5 تا10سال42 تا 10 سال حبسبند ب
بیش از10تا15سال35 تا 15 سال حبسبند پ
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال)درجه و مجازات جدیدمجازات فعلیعنوان مختصرشماره ماده
بیش از 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 2 سال حبسنقض تدابیر امنیتی4 = 732
بیش از 20 تا 80 میلیون ریال6یا 10 تا 40 میلیون ریال
یا هر دو
بیش از 6 ماه تا 2 سال691 روز تا 2 سال حبساهمال کارمند مأمور مراقب5 = 733
بیش از 20 تا 80 میلیون ریال6یا 5 تا 40 میلیون ریال
6یا هر دو
محرومیت بیش از 6 ماه تا 5 سال66 ماه تا 2 سال انفصال از خدمت
بیش از 2 تا 5 سال51 تا 5 سال حبسجعل رایانه‌ای6 = 734
بیش از 2 تا 5 سال5یا 20 تا 100 میلیون ریال
یا هر دو
بیش از 2 تا 5 سال51 تا 5 سال حبساستفاده از جعل رایانه‌ای7 = 735
بیش از 80 تا 180 میلیون ریال5یا 20 تا 100 میلیون ریال
یا هر دو
بیش از 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 2 سال حبسحذف و تخریب داده‌های غیر8 = 736
بیش از 20 تا 80 میلیون ریال6یا 10 تا 40 میلیون ریال
یا هر دو
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال)درجه و مجازات جدیدمجازات فعلیعنوان مختصرشماره ماده
بیش از 6 ماه تا 2 سال66 ماه تا 2 سال حبساز کار انداختن سامانه رایانه‌ای9 = 737
بیش از 20 تا 80 میلیون ریال6یا 10 تا 40 میلیون ریال
یا هر دو
بیش از 6 ماه تا 2 سال691 روز تا 1 سال حبسممانعت از دسترسی اشخاص مجاز10 = 738
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال7یا 5 تا 20 میلیون ریال
یا هر دو
بیش از 5 تا 10 سال43 تا 10 سال حبسبکار انداختن علیه سامانه‌های خدمات عمومی مواد 8، 9 و 1011 = 739
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال7جزای نقدی 1 تا 20 میلیون ریالربودن داده‌های متعلق به دیکری در صورت وجود عین داده در اختیار صاحب آن12 = 740
بیش از 6 ماه تا 2 سال691 روز تا 1 سال حبسدر صورت عدم وجود عین داده در ید صاحب
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال7یا 5 تا 20 میلیون
یا هر دو
بیش از 2 تا 5 سال51 تا 5 سال حبسکلاهبرداری رایانه‌ای13 = 741
بیش از 80 تا 180 میلیون ریال5یا 20 تا 100 میلیون ریال
یا هر دو
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال)درجه و مجازات جدیدمجازات فعلیعنوان مختصرشماره ماده
بیش از 6 ماه تا 2 سال691 روز تا 2 سال حبسانتشار محتویات مستهجن14 = 742
بیش از 20 تا 80 میلیون ریال6یا 5 تا 40 میلیون ریال
یا هر دو
محکومیت به حداقل یکی از مجازات‌های فوقمحتویات مبتذلتبصره 1
تا 10 میلیون ریال81 تا 5 میلیون ریالارسال محتویات مستهجن به کمتر از 10 نفرتبصره 2
حداکثر هر دو مجازاتدر صورت حرفه مرتکب بودنتبصره 3
بیش از 6 ماه تا 2 سال691 روز تا 1 سال حبسبند الف معاونت در دستیابی اشخاص به تصاویر مستهجن15 = 734
بیش از 10 تا 2 0میلیون ریال7یا 5 تا 20 میلیون ریال
یا هر دو
تا 10 میلیون ریال82 تا 5 میلیون ریالتصاویر مبتذل
بیش از 6 ماه تا 2 سال691 روز تا 1 سال حبسبند ب دعوت به ارتکاب عمل منافی عفت، خودکشی
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال7یا 5 تا 20 میلیون ریال
یا هر دو
بیش از 6 ماه تا 2 سال691 روز تا 2 سال حبستغییر فیلم دیگری16 = 744
بیش از 20 تا 80 میلیون ریال6یا 5 تا 40 میلیون ریال
یا هر دو
حداکثر هر 2 مجازاتتغییر به صورت مستهجنتبصره
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال)درجه و مجازات جدیدمجازات فعلیعنوان مختصرشماره ماده
بیش از 6 ماه تا 2 سال691 روز تا 2 سال حبسانتشار تصاویر خانوادگی17 = 745
بیش از 20 تا 80 میلیون ریال6یا 5 تا 40 میلیون ریال
یا هر دو
بیش از 6 ماه تا 2 سال691 روز تا 2 سال حبسنشر اکاذیب18 = 746
بیش از 20 تا 80 میلیون ریال6یا 5 تا 40 میلیون ریال
یا هر دو
انحلالارتکاب جرم توسط ارائه دهندگان خدمات دسترسی در صورت عدم فیلتر عمدی21 = 747
بیش از 80 تا 180 میلیون ریال520 تا 100 میلیون ریالدر صورت بی‌احتیاطی مرتبه نخست
بیش از 550 میلیون تا 1 میلیارد ریال2100 میلیون تا 1 میلیارد ریالمرتبه دوم
بیش از 6 ماه تا 5 سال محرومیت61 تا 3 سال تعطیلی موقتمرتبه سوم
انحلالعدم اجرای دستور کمیته به صورت عمدی23 = 749
بیش از 80 تا 180 میلیون ریال520 تا 100 میلیون ریالدر صورت بی‌احتیاطی در مرتبه نخست
بیش از 550 میلیون تا 1 میلیارد ریال2100 تا 1 میلیارد ریالدر مرتبه دوم
61 تا 3 سال تعطیلی موقتدر مرتبه سوم
مجازات اصلاحی (غیرقابل اعمال)درجه و مجازات جدیدمجازات فعلیعنوان مختصرشماره ماده
بیش از 2 تا 5 سال51 تا 3 سال حبساستفاده بدون مجوز از پهنای باند بین‌المللی24 = 750
بیش از 550 تا 1 میلیارد ریال2یا 100 میلیون تا 1 میلیارد ریال
یا هر دو
بیش از 6 ماه تا 2 سال691 روز تا 1 سال حبسبند الف

بند ب

بند پ

25 = 751
بیش از 10 تا 20 میلیون ریال7یا 5 تا 20 میلیون ریال
یا هر دو
بیش از دو سوم حداکثر یا دو مجازات مقرر برای هر جرمبند الف ارتکاب جرم توسط کارمند دولت و شهرداری26 = 752

تشدید

مجازات‌ها

بند ب متصدی شبکه رایانه‌ای
بند پ تعلق داده‌‌ها به دولت
بند ت ارتکاب جرم به صورت سازمان یافته
بند ث ارتکاب جرم در سطح گسترده
 

منبع: کتاب حقوق جزای عمومی کاربردی (منطبق با مجازات اسلامی 1392)

نویسنده: جواد نیکبختی

 بازدیدها: 263