مدارک لازم جهت کسب اجازه پذیره نویسی شرکت سهامی عام در حال تاسیس، از مرجع ثبت شرکت ها:

مدارک لازم جهت کسب اجازه پذیره نویسی

1-  دو نسخه طرح اظهارنامه ی شرکت سهامی عام

2-  دو نسخه طرح اساسنامه ی شرکت سهامی عام

3- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی

4- گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35% سرمایه، تعهد توسط موسسین

5- فتوکپی شناسنامه موسسین

مدارک شرکت سهامی خاص برای ثبت:

 • دو برگ اظهار نامه تکمیل شده شرکت سهامی خاص و امضای ذیل اظهارنامه توسط کلیه سهامداران
 • دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه ی سهامداران
 • دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد
 • دو نسخه صورت جلسه هیات مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد
 • فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین ( برابر اصل در دادگستری)
 • ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در حال تاسیس در آنجا باز شده است تذکر:در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت، آورده غیر نقدی باشد ( اموال منقول و غیر منقول ) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری، الزامی است و در صورتیکه اموال غیر منقول، جزء سرمایه شرکت قرار داده شود؛ ارائه اصل سند مالکیت، ضروری است
 • ارائه مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها

مدارک شرکت با مسئولیت محدود برای ثبت:

 • دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود
 • دو برگ شرکت نامه
 • دو نسخه از اساسنامه
 • دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسیسن و هیات مدیره
 • فتوکپی شناسنامه شرکا و مدیران و ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

مدارک شرکت تضامنی برای ثبت:

 • دو برگ تقاضانامه
 • دو برگ شرکت نامه

مدارک شرکت مختلط سهامی برای ثبت:

 • یک نسخه مصدق از شرکت نامه
 • یک نسخه مصدق از اساسنامه
 • اسامی مدیر یا مدیران شرکت
 • نوشته یا امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
 • سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40 ، 41 ، 44
 • نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

مدارک شرکت مختلط غیر سهامی برای ثبت:

 • یک نسخه مصدق از شرکت نامه
 • یک نسخه مصدق از اساسنامه ( اگر باشد )
 • اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

مدارک شرکت نسبی برای ثبت:

 • یک نسخه مصدق از شرکت نامه
 • یک نسخه مصدق از اساسنامه ( اگر باشد )

مدارک شرکت های تعاونی برای ثبت: ( هر کدام در 4 نسخه  )

 • صورت جلسه تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضاء و هیات مدیره منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت
 • اساسنامه مصوب مجمع عمومی
 • در خواست کتبی ثبت
 • طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون
 • رسید پرداخت مقدار لازم التادیه ی سرمایه
 • مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی ( م.ضوع بند 2 ماده 32 )
 • موافقت نامه تشکیل شرکت یا اتحادیه ( تبصره ماده 51 )

رویه عملی مراحل ثبت:

در اداره ثبت شرکت ها، فرم نمونه اسناد فوق الذکر، موجود است. می توان این فرم های نمونه را از اداره مذکور تهیه و تکمیل کرده و ذیل تمام اوراق باید توسط همه شرکا ( موسسین) امضا شود. سپس هزینه ای بابت تعیین نام شرکت به بانک واریز کرده و چند نام، که واژه بیگانه نبوده، فاقد سابقه ثبت بوده و دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد؛ انتخاب کرده و به « واحد تعیین نام» اداره مذکور، معرفی  و موافقت آن واحد را درباره نام تعیین شده اخذ کرده، سپس همه مدارک به « قسمت پذیرش مدارک» اداره ی مذبور، تحویل و رسید دریافت می شود و موعدی برای گرفتن نتیجه تعیین می شود. لازم به تذکر است که امر تعیین نام، فقط در تهران انجام می شود و شرکت هایی که در سایر شهر ها ثبت می شوند؛ نیز جهت تعیین نام به تهران معرفی می شوند. در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی، کارشناس اداره ثبت شرکت ها اقدام به تهیه پیش نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می شود. جهت تعیین حق الدرج آگهی باید به « نمایندگی روابط عمومی» مراجعه کرد. لازم به ذکر است در صورتی که کارشناس اداره، موضوع شرکت را نیازمند کسب مجوز از مرجع خاصی بداند از مرجع مذبور، استعلام می نماید. سپس متقاضی باید مبلغی که بابت حق الثبت و حق الدرج آگهی، معین می شود؛ به بانک و حساب تعیین شده، واریز کند و پس از آن فیش پرداخت حق الثبت و حق آگهی را به « واحد حسابداری» اداره تحویل و واحد مذکور، این امر را در ذیل برگه تقاضانامه، درج می کند و بعد مدارک به « واحد ثبت تاسیس و تغییرات» اداره ثبت شرکت ها تحویل و شرکت، ثبت می شود و امضایی دال بر « برابر بودن ثبت با سند » از شرکا یا وکیل رسمی شرکت، اخذ می گردد. سپس دو نسخه آگهی به امضای رئیس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارک در پرونده شرکت، ضبط و نسخه دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می شود و این سند « سند ثبت شرکت» است. در نهایت متقاضی، باید یک نسخه از آگهی را به « واحد روابط عمومی » مستقر در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و نسخه دیگر را به دفتر یک روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران، تسلیم کند. با توجه به ماده 6 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده 197 قانون تجارت در ظرف مدت  یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید خلاصه شرکت نامه و منضمات آن، توسط اداره ثبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران . یکی از جراید کثیر الانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت، منتشر شود.

بازدید: 29