مجازات همجنس‌گرایی مردان

مجازات همجنس‌گرایی مردان

مجازات همجنس‌گرایی مردان

ماده 233: لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر است.

شرح ماده 233:

دخول: در حقوق دخول به معنای وارد کردن آلت تناسلی مرد در آلت تناسلی زن یا در مقعد مرد یا زن دیگر می‌باشد.

دبر: دبر به معنای مقعد (پشت) و محل دفع مدفوع در مرد یا زن می‌باشد.

این ماده لواط را معنی می‌کند. لواط به این معناست که مردی آلت تناسلی خود را به مقعد مرد دیگر وارد نماید. که برای تحقق آن باید آلت تناسلی شخص اول به میزان ختنه‌گاه یا بیشتر از آن وارد مقعد شخص دوم شود.

ماده 234:

حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در  غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

تبصره 1: در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تبصره 2: احصان عبارتست از آن که مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.

تفسیر واژه‌های متن ماده 234:

حد: طبق ماده 15 قانون مجازات اسلامی، حد، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است.

فاعل: شخصی است که در لواط یا… آلت تناسلی خود را در آلت تناسلی زن یا مقعد مرد دیگر فرو می‌کند را فاعل گویند.

مفعول: شخصی است که عمل لواط روی او انجام می‌پذیرد و آلت تناسلی شخص دیگری به مقعد او وارد می‌شود یا بین ران‌های او قرار می‌گیرد.

احصان: شرطی است که اگر وجود داشته باشد، مجازات لواط‌کار یا زناکار اعدام خواهد بود. احصان به این معناست که مرد همسر دائمی (و نه موقت) داشته باشد و همسر او بالغ باشد و با این همسر از راه طبیعی نزدیکی کرده باشد و هر زمان که بخواهد برای او امکان نزدیکی وجود داشته باشد. در مورد زن نیز احصان به همین معناست و یعنی برای زن امکان نزدیکی با شوهر دائمی خود در هر زمان وجود داشته باشد.

قُبُل: قبل به معنای آلت تناسلی زن و مهبل می‌باشد.

جماع: جماع به معنای نزدیکی می‌باشد.

ماده 234:

قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد کسی که مرتکب لواط شده و آلت تناسلی خود را در مقعد شخص دیگری فرو کرده اگر دارای همسری باشد که برای او امکان نزدیکی هم وجود داشته باشد، مجازات او اعدام است. همچنین اگر لواط‌کار، با زور و اکراه این کار را با طرف مقابل انجام داده باشد یا به عبارت دیگر به زور به شخص دیگری تجاوز کرده باشد، مجازات او اعدام است. ولی اگر این شرایط وجود نداشته باشد لواط‌کار به صد ضربه شلاق که قابل کم و زیاد کردن نیست محکوم می‌شود.

تفخیذ چیست؟ در ماده 235 آمده تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.

تبصره: دخول کمتر از ختنه‌گاه در حکم تفخیذ است.

شرح ماده 235:

تفخیذ به این معناست که مردی آلت تناسلی خود را بین ران‌ها یا باسن مرد دیگری قرار دهد.

معنی تبصره: اگر مردی آلت تناسلی خود را در مقعد مرد دیگری فرو نماید ولی کمتر از ختنه‌گاه وارد شود، این امر مانند تفخیذ و قرار دادن آلت بین دو ران است.

مجازات تفخیذ

ماده 236 در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.

تبصره: در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

شرح ماده 236:

ماده بیان می‌کند که در تفخیذ (که معنای آن بیان گردید) و آن قرار دادن آلت بین دو ران است مجازات فاعل، یعنی کسی که آلت خود را بین ران دیگری قرار داده و کسی که آلت بین ران‌های او قرار داده شده است، هر دو صد ضربه شلاق است و این شلاق قابل کم و زیاد کردن نیست. اگر فاعل یا مفعول شرایط احصان را داشته باشند (که در بخش دوم ذیل ماده 234) تعریف آن بیان گردید و یا شرایط احصان را نداشته باشند، در هر صورت صد ضربه شلاق می‌خورند. همچنین اگر این کار با زور و اجبار انجام شده باشد یا نه، باز هم دو طرف صد ضربه شلاق می‌خورند.

معنای تبصره: تبصره مقرر می‌دارد اگر فاعل غیر مسلمان باشد و کسی که آلت بین ران‌های او قرار داده شده، مسلمان باشد فاعل اعدام می‌شود و این مجازات قابل تبدیل به زندان و… نیست.

مجازات همجنس‌گرایی مردان غیر از لواط و تفخیذ

ماده 237: همجنس‌گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ، از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه 6 است.

منبع: کتاب قانون مجازات اسلامی به زبان ساده

نویسندگان: دکتر فارس نجاری (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر علی‌محمد علی‌محمدی (متخصص پزشکی قانونی)

محبوبه رستمی‌فر

بازدید: 129