رسیدگی به جرم سرقت

رسیدگی به جرم سرقت - دعاوی کیفری - جرایم کیفری - شکایت کیفری

برای رسیدگی به جرم سرقت چه اقداماتی باید انجام داد؟

دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. رسیدگی به جرائم موجب مجازات قطع عضو و در سرقت‌های تعزیری درجه سه و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌داند.

همچنین در اقسامی از جرائم سرقت تعزیری که درجه آن از سه به بالاتر باشد نیز دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی دارد و جرائم دیگر سرقت تعزیری که مجازات آنها درجه سه به پایین باشد در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد.

همچنین با عنایت به ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری اگر سرقت تعزیری یا همچنین حد توسط اطفال کمتر از 18 سال تمام شمسی رخ دهد، در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.

(متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد) و همچنین (شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد) باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم سرقت (دادگاه محل وقوع جرم) می‌باشد، یعنی دادگاهی که در محل رفتار مجرمانه (ربودن مال) مرتکب جرم قرار دارد صالح به رسیدگی است.

مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری – مراحل دادرسی کیفری

موارد مهم در دعاوی کیفری (بخش اول)

موارد مهم در دعاوی کیفری (بخش دوم)

موارد مهم در دعاوی کیفری(بخش سوم)

موارد مهم در دعاوی کیفری (بخش چهارم)

موارد مهم در دعاوی کیفری (بخش پنجم)

نکات مهم در دعاوی کیفری (بخش ششم)

نکات مهم در دعاوی کیفری(بخش هفتم)

نحوه تشکیل پرونده کیفری

نکات مهم در شکایت کیفری

فرم شکایت کیفری

برای شکایت کیفری به کجا مراجعه کنیم؟

هزینه دادرسی دعاوی کیفری و حقوقی

سوالات متداول کیفری

عناوین جرایم کیفری – لیست جرایم کیفری

بازدیدها: 511