خانـواده

خانواده - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین - وکیل پایه یک دادگستری تهران - وکیل طلاق

  • *ازدواج به دو دسته «دائم» و «موقت» تقسیم میشود. برهم زدن عقد بسته به دائم یا موقت بودن متفاوت است، ازدواج دائم با طلاق، فوت یکی از زوجین از بین میرود.

ازدواج موقت با اتمام مدت، چشم پوشی مرد از مدت باقیمانده عقد موقت، و فوت همسر از بین میرود. در ازدواج موقت ، نفقه وجود ندارد.

  • *طلاق بائن به دو دسته «خُلع و مُبارات» تقسیم میشود:

«طلاق خُلع» یعنی زن به دلیل بی علاقگی نسبت به همسرش، مالی که میتواند کمتر یا بیشتر یا به اندازۀ مهریه باشد را به مرد ببخشد.

در «طلاق مُبارات» بی علاقگی دو طرفه است و در این صورت مالی که زن به همسر خود میبخشد، نباید بیشتر از میزان مهریه باشد.

  • طلاق» یکی از راههای بر هم زدن ازدواج است.

انواع طلاق عبارتند از: «رجعی» و «بائن». طلاق رجعی آن است که مرد تا مدتی حق بازگشت دارد.

طلاق بائن آن است که مرد حق بازگشت ندارد.

 طلاق دختر باکره ، زن یائسه و همچنین طلاقی که به صورت خُلع یا مبارات واقع میشود، بائن است.

  • “*مهریه“” از حقوق مالی زن است که بعد از ازدواج ، مرد باید آن را پرداخت کند.

هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد میتواند «مهریه» باشد.

«مهریه» باید علاوه برداشتن ارزش مادی قابل دریافت باشد.

بعد از ازدواج میتوان «مهریه» را تغییر داد.

اگر «مهریه» پول نقد باشد به قیمت روز حساب میشود.”

  • *ازدواج دائم ازدواجی است که زمان ندارد، تا پایان عمر زن و شوهر ادامه دارد.

در ازدواج دائم پرداخت نفقه بر عهده مرد است.

نفقه، هزینه های روزانه زندگی است، مثل خوراک، پوشاک، مسکن و …

زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند زندگی کند.

زن و شوهر از هم ارث میبرند و طلاق فقط در عقد دائم وجود دارد.”

  • *نفقه از حقوق مالی زن است.

«نفقۀ زن» عبارت است از: خوراک، پوشاک، اثاث خانه متناسب با وضعیت زن و هزینه های درمانی و سایر هزینه های معمول زندگی.

در صورت نیاز یا عادت زن به داشتن پرستار، گرفتن آن به عهده مرد است. در تعیین نفقه «شأن زن» از لحاظ موقعیت خانوادگی، اجتماعی و سایر موارد رعایت میشود.”

  • *در حکم طلاق باید تکلیف حقوق مالی و غیر مالی زن مشخص شود.

حقوق مالی عبارتند از: مهریه، نفقه و اجرت المثل.

اجرت المثل مالی است که در مقابل کارهایی که زن در منزل شوهر انجام داده به او پرداخت میشود.

حقوق غیرمالی شامل تعیین تکلیف حضانت و ملاقات فرزندان است.

خانواده - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین - وکیل پایه یک دادگستری تهران - وکیل طلاق

طلاق مخصوص ازدواج دائم است.”

  • دعاوی مربوط به ازدواج، طلاق و زناشویی و امور مربوط به آن، در دادگاه خانواده مطرح و رسیدگی میشود.

دعوای مربوط به حضانت و ملاقات فرزند و ارثیه باید در دادگاه خانواده مطرح شود.

برای طرح دعوا در شهرهای بزرگ باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، و در  شهرهای کوچک به دادگاه خانواده مراجعه کرد.

  • *زن وظیفه ای نسبت به پرداخت هزینه های زندگی مشترک ندارد. پرداخت این هزینه ها بر عهده مرد است.

اگر مرد هزینه های زندگی را پرداخت نکند، دادگاه او را به پرداخت هزینه ها محکوم میکند.

اگر زن در زندگی مشترک هزینه ای کرده باشد میتواند هزینه هایش را از مرد دریافت کند.

  • زن برای مطالبه و دریافت هزینه هایی که انجام داده، باید از دادگاه حقوقی با طرح دادخواست «مطالبه وجه» اقدام کند.

اگر زن بتواند انجام هزینه ها را ثابت کند، دادگاه رای به پرداخت مبلغ میدهد..

ارائهء فاکتور و رسید دستگاه کارتخوان فروشگاهی از روشهایی است که زن میتواند برای اثبات ادعا استفاده کند.

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

وکیل پایه یک دادگستری تهران 

دعاوی کیفری 

وکیل ملکی 

وکیل طلاق 

وکیل مواد مخدر 

بازدید: 124